ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Δρ. Χ. ΜΟΣΧΙΔΗ, Παιδιάτρου «Τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποήμασιν νοούμενα καθοράται, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειότης» Ρωμ. α’ 20 «..δεδομένου ότι, τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτίσης του κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου...